2011 Little League Baseball World Series
Williamsport, Pennsylvania - August 18 - 28

Hamamatsu Minami Little League, Hamamatsu City

Photos left to right: (front) Hiroyasu Sugiura, Ryoto Matsushita, Mitsuhiro Uchida, Seiya Fujita, Gaishi Iguchi, Ken Igeta, Kaito Suzuki, Asuya Otsuka (back) Coach Yoshihiro Atsumi, Taiga Iwamoto, Sotaro Yoshida, Yoshiki Suzuki, Manager Akihiro Suzuki, Takuya Okamoto, Shoto Totsuka, Kazuto Takakura, Coach Masato Hori